Cô giáo như mẹ hiền

Địa chỉ: Vũ Thư - Thái Bình
 21/12/17  Giới thiệu  298
Nằm trong quê hương Tự Tân, mảnh đất địa linh nhân kiệt, n¬i cã truyÒn thèng c¸ch m¹ng vµ häc hµnh khoa b¶ng, cã 3 di tÝch LSVH ®­îc nhµ n­íc xÕp h¹ng, ®Æc biÖt x• ®­îc §¶ng, nhµ n­íc phong tÆng danh hiÖu Anh hïng lùc l­îng vò trang thêi kỳ kh¸ng chiÕn chèng Ph¸p năm 2005 .vµ ®­îc ChÝnh phñ khen ...